Basketball in Leipzig!

Court: Margon Arena

75 - 44
Margon Arena